Czym jest MA-URI®

MA-URI® to zbiór narzędzi osobistej przemiany, takie jak sesja Bodywork’u i tańce. U ich podstaw leżą głęboka filozofia i praktyka życiowa, zasilane pradawną wiedzą polinezyjską za pośrednictwem przodków. Nazwa MA-URI® składa się z dwóch części: "MA" oznacza "biel", "czystość", "wolność". "URI" oznacza "potomka".

 

Cały obszar trójkąta polinezyjskiego, którego wierzchołki wytyczają Hawaje, Nowa Zelandia i Wyspa Wielkanocna, dysponuje wiedzą ukrytą, która nazywana jest przez Polinezyjczyków Huną. Wiedza ta obejmuje informacje z zakresu funkcjonowania materii i energii, sposobów wykorzystania uwagi, wskazówki dotyczące diety, pracy z emocjami i przekonaniami. Studiowanie jej jest procesem nieskończonym. Niezliczone zasady Huny nauczane są w procesie treningu MA-URI. O niektórych można przeczytać

w popularnych publikacjach o Hunie, inne są podawane jedynie w ustnym przekazie na warsztatach

MA-URI®.

 

Dzięki połączeniu z polinezyjskimi przodkami i duchowym więziom pradawna Święta Wiedza została rozwinięta w system pracy z ciałem i w Zasady MA-URI®. Dokonało się to dzięki połączeniu mężczyzny

i kobiety: Hemiego i Katji Foxów. Para stworzyła MA-URI® i rozwijała je do formym, jaką znamy obecnie. Metoda stale ewoluuje.

 

Celem MA-URI® jest zaoferowanie współczesnemu człowiekowi szansy wypełnienia swojego Przeznaczenia

i podążania ścieżką swoich Marzeń.

 

Za podstawowe Elementy MA-URI® uznajemy następujące elementy:

 

PRZYTOMNOŚĆ

SKUPIENIE

WŁAŚCIWY CZAS

PRECYZJA

WŁAŚCIWE UMIEJSCOWEINIE

RUCH

RYTM

POŁĄCZENIE

ODDECH

ZESTROJENIE

UŚWIĘCENIE

(a następnie)

DOTYK

 

Dotyk rozumiany jest w MA-URI® jako ostatni, fizyczny przejaw wysokiej świadomości, nabywanej na drodze praktyki pozostałych Elementów i samodyscypliny, a także osobistej przemiany.

 

Przemiana ta polega na stopniowym odzyskiwaniu naturalnego połączenia:

 - z duchowymi aspektami siebie i z własnymi Marzeniami

 - z emocjami, które zostały zablokowane w ciele-umyśle

 - połączenie różnych części ciała-umysłu ze sobą za pomocą przywrócenia przepływu siły witalnej        

w ciele.

 

Z języka angielskiego proces ten nazywamy RE-MEMBERING (czyli pamiętaniem, a dosłownie: "ponownym połączeniem części"). Jest to koncepcja wspólna dla wszelkich praktyk rozwoju świadomości opartych na praktykach rdzennych ludów. U jej podstaw leży przekonanie, że cała wiedza już jest

w człowieku i wystarczy ją w sobie odkryć na nowo.

 

 

  • Więcej o samym bodyworku MA-URI® tutaj

 

  • Jak zostać Praktykiem/ poznać więcej narzędzi rozwojowych MA-URI® tutaj

 

 

 

Stronę tłumaczyła dla nas/ website translated for us by:

Anna Rutkowska (anushka@poczta.fm)

 

 

 

 

WHAT IS MA-URI®

 

MA-URI® is a set of personal transformation tools, such as the Bodywork session and dances: at their core lie a deep philosophy and life practice, strengthened by the ancient Polynesian knowledge through ancestors. The term MA-URI® is composed of two parts: “MA” meaning “whiteness”, “purity”, “freedom”, and “URI” meaning “descendant”.

 

The Polynesian Triangle area with Hawaii, New Zealand and Easter Island at its corners disposes              

a hidden knowledge, which the Polynesians call Huna. This knowledge includes a set of information concerning matter and energy functioning, ways of exploiting attention, pieces of advice on diet, emotions and beliefs. Studying this is an endless process. Countless principles of Huna are taught during the MA-URI® training. Some principles can be found in popular publications, others are only passed on orally during MA-URI® workshops.

 

Thanks to a connection with the Polynesian ancestors and spiritual bonds, the ancient Holy Knowledge has been developed in working with a body system and MA-URI® Principles. It happened thanks to the meeting of a man and a woman: Hemi and Katja Fox. The couple created MA-URI® and expanded it to the form we know nowadays. However, the method is still evolving.

MA-URI® goal is to offer the contemporary a chance to fulfill their Destiny and go after their Dreams.

 

Basic Elements of MA-URI® can be mentioned as follows:

 

CONSCIOUSNESS

CONCENTRATION

PROPER TIME

PRECISION

PROPER PLACE

MOTION

RHYTHM

CONNECTION

BREATH

HARMONIZATION

SANCTIFICATION

(and subsequently) TOUCH

 

In MA-URI®, touch is understood as the last physical sign of higher consciousness, which is gained through practicing all the other Elements and self-discipline, but also personal transformation.

 

This transformation depends on a gradual regaining of the natural connection:

 

  • with spiritual aspects of ourselves and our Dreams

  • with emotions that have been blocked in body-mind

  • of different body-mind parts thanks to restoring the flow of vital power in a body

 

This process is called RE-MEMBERING (i.e. remembering, and literally: “repeated connection of parts”). This concept is common for each consciousness development training which are based on aboriginal people’s practice. At its core lies a belief that all the knowledge has been already stored in a human being and they just need to rediscover it. 

 

 

  • How to become MA-URI® Practitioner Yourself - get here

 

 

 

Stronę tłumaczyła dla nas/ website was translated for us by:

Anna Rutkowska (anushka@poczta.fm)

 

MA-URI® Kraków © 2014