Bodywork - praca z ciałem

 

GENEZA

 

Sesja MA-URI® jest niezwykle pięknym, transformującym i silnym narzędziem uwolnienia stresu, napięć, emocji. To okazja do równoważenia i zwiększania powodzenia w różnych obszarach życia – np. w finansach, 

w relacjach, w pracy, odkrywaniu swoich marzeń i celów życiowych.

 

Pełne gracji i łagodności ruchy wywodzą się z tradycji hawajskich masaży świątynnych. Przy czym hawajskie techniki nasycone są typowym dla Maorysów skupieniem na odważnej transformacji tego, co czeka na uzdrowienie. Dzięki takiemu połączeniu sesję MA-URI® charakteryzuje wyjątkowa skuteczność i piękno.

 

SESJA MA-URI®

 

Każda sesja MA-URI® jest niepowtarzalnym zbiegiem okoliczności – kombinacją danego momentu, miejsca, dopasowania Praktyka MA-URI® i Klienta, okresu w życiu i wielu, wielu innych czynników. Spotkanie              

w gabinecie nie podlega określonej strukturze masażu ani czasowej. Od dostrojenia się Praktyka MA-URI®    

i gotowości Klienta zależy jego przebieg, długość, skuteczność i cel. Każdą sesję można rozpatrywać na wielu poziomach, m.in.: fizycznym, emocjonalnym/ mentalnym oraz duchowym.

 

Praktyk MA-URI® w pełni zaangażowany w kontakt z Klientem tańczy do rytmu indywidualnie dobranej muzyki i angażuje ciało fizyczne, emocje, myśli i aspekty duchowe u osoby masowanej. Stosuje uważny dotyk, tańcząc dookoła masowanego Klienta, który leży na stole do masażu. Używa do tego rytualnych kroków, nacisku swojego ciała i pociągnięć przedramion, których układ wynika z głębokiej wiedzy o tym, jak poruszać się, aby podnosić poziom energii witalnej. Każdy ruch poddany jest samodyscyplinie, a uwaga Praktyka MA-URI® skupiona jest cały czas na intencji zabiegu. Intencją jest przede wszystkim aktywacja ukrytych zasobów kreatywności i odwagi, co budzi w kliencie nową świadomość i procesy samo-uzdrawiania. Dzieje się to za pomocą kombinacji następujących elementów: DOTYKU, RUCHU, RYTMU, UMIEJSCOWIENIA, WŁAŚCIWEGO CZASU, SKUPIENIA i UWAGI.

 

Sesja trwa od 1 do 1,5 godziny. Są osoby, które czują potrzebę poddawać się sesji mniej lub bardziej regularnie, inne osoby przychodzą w razie spontanicznej potrzeby, jeszcze inne potrzebują przyjść raz i taki Bodywork okazuje się wystarczający.

 

POZIOM FIZYCZNY

 

Efetkem sesji MA-URI® jest wyzwolenie ciała Klienta z toksyn i napięć oraz uwolnienie jego umysłu od uzależnień, stresu i bólu, aby nareszcie przywrócić osobę do stanu naturalnej witalności i harmonii. Na poziomie fizycznym MA-URI® wpływa korzystnie na poprawę krążenia krwi i limfy, lepszą koordynację półkul mózgowych. Zwiększa siły odpornościowe organizmu, elastyczność mięśni, więzadeł i stawów. Reguluje poziom hormonów i procesy przemiany materii.

 

POZIOM EMOCJONALNY I DUCHOWY

 

Sesja MA-URI® jest wysoce skomplikowanym systemem bodyworku (pracy z ciałem), który wykorzystuje techniki podstawowego dotyku przypominającego masaż, by przygotować ciało Klienta do głębszej pracy

z emocjami i energiami duchowymi. MA-URI® opiera się na pradawnych koncepcjach pracy z umysłem-ciałem i wywodzi się z podejścia szamańskiego. Niezwykle ważna staje się tu świadomość i przytomność Praktyka MA-URI®. Ważne są nie tylko bodźce dotykowe, czy muzyka, ale także zapach, temperatura, różnorodny dźwięk, oddech, uważność, połączenie z Klientem, dyscyplina emocji i myśli, a także modlitwa

i rytuał.

 

W konsekwencji każda sesja MA-URI®, podobnie jak to bywało w starożytnych tradycjach polinezyjskich, staje się dla Klienta inicjacją w wyższy poziom świadomości, mocy i wolności. Rytuał taki umożliwia Klientowi porzucenie tego, co nieaktualne w jego myśleniu, czuciu, postrzeganiu lub roli, i przejście ku nowej tożsamości i możliwościom.

 

Po sesji MA-URI® Klient zwykle odczuwa głęboki relaks, przypływ sił witalnych, większą kreatywność, większą odwagę lub wdzięczność. Doświadcza też często wglądów dotyczących swojego życia osobistego, kariery czy Przeznaczenia.

 

Szczególną zaletą sesji MA-URI® jest to, iż pozostawia ciało odświeżone, oczyszczone i zharmonizowane. 

 

__________________

 

  • Jeśli masz już chęć zapisać się na swój bodywork - wybierz swojego Praktyka MA-URI® tutaj

 

  • Jeśli zainteresowała Cię możliwość nauczenia się tej techniki, tutaj możesz poczytać więcej   

o treningach MA-URI®

 

 

 

Stronę tłumaczyła dla nas/ website translated for us by:

Anna Rutkowska (anushka@poczta.fm)

 

 

 

 

Bodywork – working with the body

 

GENESIS

 

A MA-URI® session is an exceptionally beautiful, transforming and powerful tool in releasing stress, tension and emotions. It is an opportunity to balance and increase prosperity in various aspects of our lives, e.g. finance, relations with people, work, discovering our dreams and life goals.

Graceful and gentle moves originate from traditional Hawaiian temple massages. Those Hawaiian techniques are full of Maori’s typical focus on a brave transformation of parts that have been waiting for healing. Thanks to this combination, MA-URI® session is characterized by unusual effect and beauty.

 

MA-URI® SESSION

 

Every MA-URI® session is a unique coincidence – a combination of circumstances at a given moment, place, time of life, Practitioner and Client’s compatibility, and many other elements. The meeting at the cabinet does not fall within any time frame or particular structure. The process, length, goal and effectiveness of the session will depend on the Practitioner’s adaptability and the Client’s willingness. Every session might be considered on many levels, e.g. physical, emotional / mental or spiritual.

 

Fully involved in the contact with the Client, the MA-URI®  Practitioner dances to the rhythm of individually chosen music and engages the Client’s body, emotions, thoughts and spirituality. The Practitioner uses attentive touch while dancing around the massaged Client. During the process the Masseur adopts the ritual steps, body pressure and forearms strokes – this combination comes from their deep knowledge of how to move in order to increase the vital energy level. Every movement is subjected to self-discipline, and the Practitioner’s attention is constantly focused on the massage goal. The intention is mainly to activate hidden creativity sources and courage, which awakens new consciousness and self-healing processes in the Client. This all happens due to a combination of those particular elements: TOUCH, MOVEMENT, RHYTHM, PLACE, PROPER TIME, FOCUS AND ATTENTION.

 

One session takes around 1 – 1,5 hour. There are individuals, who feel the necessity to participate in sessions more or less regularly, some people come due to a spontaneous need, and for others one Bodywork is sufficient.

 

PHYSICAL LEVEL

 

The intention of a MA-URI® session is releasing the Client’s body from tension and toxins, but also freeing Their mind from addictions, stress and pain in order to bring Them to a state of natural vitality and harmony. On the physical level MA-URI® favourably affects both blood and lymph circulation and coordination of brain hemispheres. It strengthens the organism’s immunological functions and an elasticity of muscles, ligaments and joints. MA-URI® regulates the levels of hormones and metabolic processes.

 

EMOTIONAL AND SPIRITUAL LEVEL

 

A MA-URI® session is a highly complex system of Bodywork (work with a body), which uses basic massage-like touch techniques in order to prepare the Client’s body for deeper work with emotions and spiritual energies. The massage relies on primeval concepts and originates from the shamanic approach. The Practitioner’s consciousness and sensibility are essential in the process. Tactile incentives and music are extremely important, but also the scent, temperature, diverse sound, breath, attention, a union with the Client, discipline of emotions and thoughts, as well as prayer and ritual.

Consequently for the Client, each MA-URI® session is an initiation towards higher levels of consciousness, power and freedom, similarly to ancient Polynesian traditions. This ritual enables the Client to let bygones be bygones (in thoughts, feelings, perceivings or roles) and move forward to a new identity and capabilities.

After a MA-URI® session the Client usually feels a deep sense of relaxation, an inflow of vital powers, increased creativity, greater bravery and gratefulness.

An exceptional advantage of a MA-URI® session is making the body refreshed, refined and harmonized.

 

 

If you want to sign up for your Bodywork – choose your MA-URI® Practitioner here

 

If you are interested in learning the technique, you can read more about the training here

 

Go back to the main page

 

Stronę tłumaczyła dla nas/ website was translated for us by:

Anna Rutkowska (anushka@poczta.fm)

 

MA-URI® Kraków © 2014